ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

យើងមានសិក្ខាសាលាផលិតកម្មដ៏មានអានុភាពក្នុងស្រុក និងបុគ្គលិកបច្ចេកទេសលំដាប់ថ្នាក់ទីមួយ បុគ្គលិកបន្ទាត់ដំឡើង កម្លាំងបំរុងបច្ចេកទេសដ៏រឹងមាំ អាចផលិតឧបករណ៍ខ្យល់ cryogenic ធំជាច្រើនឈុតក្នុងពេលតែមួយ។


ទុកសាររបស់អ្នក។