කර්මාන්තශාලා සංචාරය

අපට ගෘහස්ථ බලගතු නිෂ්පාදන වැඩමුළු සහ පළමු පන්තියේ තාක්ෂණික පිරිස්, එකලස් කිරීමේ රේඛා කාර්ය මණ්ඩලය, ශක්තිමත් තාක්ෂණික සංචිත බලකාය, එකවර විශාල ක්‍රයොජනික් වායු උපකරණ කට්ටල කිහිපයක් නිෂ්පාදනය කළ හැකිය.


ඔබගේ පණිවිඩය තබන්න